Pravidla aktivit na www.vlidneslovo.cz

 

Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel aktivit na www.vlidneslovo.cz (dále jen „aktivity“).

 

Tento statut je jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla.

1. Pořadatel a objednatel
Pořadatelem je společnost Face Up  s.r.o.
se sídlem: Pod Kotlářkou 3, 150 00 Praha 5
zapsaná v OŘ vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 209501
IČO: 01625918 DIČ: CZ01625918
(dále jen „pořadatel“).

Objednatelem je Linka bezpečí, z.s.

se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha
IČO: 613 83 198
zapsané ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 5966
zastoupené
(dále jen „objednavatel“)

 

2. Doba trvání

Možnost využití elektronické pohlednice – od 1. 12. 2015 – neomezeně.
Možnost získání vlídných slov na dobu 7 dnů – od 1. 12. 2015 – neomezeně.
Možnost zapojit se do získání soukromého vystoupení skupiny Mandrage – od 1. 12. 2015 – 31. 1. 2016

 

3. Kdo se může zapojit do aktivit

Aktivit se může zúčastnit fyzická osoba starší 18 let, s následující výjimkami:
Do aktivity o získání soukromého vystoupení skupiny Mandrage se nemohou zapojit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru ke  společnosti pořadatele nebo k objednateli, anebo osoby, které  jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

 

4. Pravidla

Do aktivit se lze zapojit:
Zasláním SMS ve tvaru DMS LINKABEZPECI na číslo 87 777
V potvrzovací SMS vám přijde unikátní čtyřmístný číselný kód
Tento kód zadejte do vyplněného formuláře společně s kontaktními údaji, na kterých vás v případě potřeby budeme kontaktovat.
Cena DMS je 30 Kč, příjemce vaší pomoci obdrží 28.50 Kč.

Informace o roční podpoře zde.

Službu DMS zajišťuje: Fórum dárců

DMS zprávy lze odesílat pouze z mobilních telefonů registrovaných u mobilních operátorů v ČR.

 

5. Kdo získá soukromé vystoupení skupiny Mandrage

Počet DMS z jednoho telefonního čísla není omezen. Čím více jich tedy pošlete, tím větší máte šanci, že právě vy budete moci někomu prostřednictvím MANDRAGE říct: „Díky, že jsi mi pomohl/a.“
Ze všech zaslaných DMS bude dne 1. 2. 2016 vybrán jeden účastník, který soukromé vystoupení skupiny Mandrage získá.
Pořadatel zajistí vybranému účastníkovi soukromé vystoupení skupiny Mandrage v oboustranně vyhovujícím termínu.
Vybraný účastník bude telefonicky kontaktován pořadatelem na jím uvedených kontaktech.

 

6. Užití elektronických pohlednic

Veškerá práva na šíření elektronických pohlednic jsou vyhrazena.
Jakékoliv šíření jiným způsobem, než jak je definováno na www.vlidneslovo.cz je zakázáno a v případě porušení bude trestáno v souladu s § 12 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

7. Oznámení o získání soukromého vystoupení skupiny Mandrage

Vybraný účastník (jeho jméno a příjmení a místo bydliště-obec) bude po skončení aktivity zveřejněn na webových stránkách.

 

8. Všeobecné podmínky

Společnost zajišťující technický servis, objednatel a ani pořadatel nejsou odpovědni za funkčnost sítí mobilních operátorů a dále pak neodpovídají za vlastnictví užitých mobilních telefonů, ani za nedoručení DMS.

Spotřebitel se může aktivit zúčastnit opakovaně, a to vždy s každým dalším odesláním DMS zprávy. Z jednoho telefonního čísla se může účastnit více účastníků. Z jednoho telefonního čísla může být odeslán libovolný počet DMS zpráv.
Nelze posílat jeden DMS kód z více telefonních čísel.
V případě, že jeden účastník chce zapojit do více aktivit, nebo je využít opakovaně, musí se vždy prokázat odpovídajícím počtem DMS kódů.
Každý účastník v soutěži každý účastník vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby mu pořadatel zasílal na mobilní telefon, ze kterého byla doručena DMS zpráva, informace ohledně soutěže nebo aktivit Linky objednatele.

Všeobecná ustanovení:

1. Účastí v aktivitách vyjadřuje účastník svůj souhlas s pravidly a zavazuje se je plně dodržovat.

2. Účastník bere na vědomí a souhlasí s použitím všech jím v rámci této soutěže poskytnutých osobních údajů – jméno, příjemní, adresa a telefon pro účely komunikace aktivit Linky bezpečí.

Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Nesouhlas se zasíláním informačních sdělení může účastník projevit zdarma zasláním na e-mail: info@vlidneslovo.com. V předmětu zprávy musí soutěžící uvést slovo NEZASÍLAT.

3. Pořadatel pořádá aktivity vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

 

V Praze dne 30. 11. 2015